β-Amyloids and Related Peptides

Peptide Name CAT# Peptide Sequence
Non-Aβ Component of Alzheimer's Disease Amyloid  AMYD-8-1 Glu-Gln-Val-Thr-Asn-Val-Gly-Gly-Ala-Val-Val-Thr-Gly-Val-Thr-Ala-Val-Ala-Gln-Lys-Thr-Val-Glu-Gly-Ala-Gly-Ser-Ile-Ala-Ala-Ala-Thr-Gly-Phe-Val Trifluoroacetate salt
(Arg6)-Amyloid β-Protein (1-40) AMYD-8-2 Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Arg-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val Trifluoroacetate salt
Amyloid β/A4 Protein Precursor770 (740-770) AMYD-8-3 Ala-Ala-Val-Thr-Pro-Glu-Glu-Arg-His-Leu-Ser-Lys-Met-Gln-Gln-Asn-Gly-Tyr-Glu-Asn-Pro-Thr-Tyr-Lys-Phe-Phe-Glu-Gln-Met-Gln-Asn Trifluoroacetate salt
Amyloid β-Protein (25-35)  AMYD-8-4 Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met Trifluoroacetate salt
Amyloid β/A4 Protein Precursor770 (135-155) AMYD-8-5 Phe-Leu-His-Gln-Glu-Arg-Met-Asp-Val-Cys-Glu-Thr-His-Leu-His-Trp-His-Thr-Val-Ala-Lys
Mca-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-676)-Lys(DNP)-Arg-Arg amide AMYD-8-6 Mca-Ser-Glu-Val-Lys-Met-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Lys(DNP)-Arg-Arg-NH2
β-Amyloid Peptide (1-42), rat AMYD-8-7 Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
β-Amyloid (40-1) AMYD-8-9 Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp
β-Amyloid BRI Protein (1-34) (reduced) AMYD-8-10 Glp-Ala-Ser-Asn-Cys-Phe-Ala-Ile-Arg-His-Phe-Glu-Asn-Lys-Phe-Ala-Val-Glu-Thr-Leu-Ile-Cys-Ser-Arg-Thr-Val-Lys-Lys-Asn-Ile-Ile-Glu-Glu-Asn
β-Amyloid Dan Protein (1-34) AMYD-8-11 Glp-Ala-Ser-Asn-Cys-Phe-Ala-Ile-Arg-His-Phe-Glu-Asn-Lys-Phe-Ala-Val-Glu-Thr-Leu-Ile-Cys-Phe-Asn-Leu-Phe-Leu-Asn-Ser-Gln-Glu-Lys-His-Tyr (Cys5&Cys22 bridge)
Biotin-β-Amyloid (1-40) AMYD-8-12 Biotin-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
β-Amyloid (1-40), rat AMYD-8-13 Asp-Ala-Glu-Phe-Gly-His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
(Asn670,Leu671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-676) AMYD-8-14 Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg
β-Amyloid / A4 Protein Precusor (APP) (319-335) AMYD-8-15 Ala-Lys-Glu-Arg-Leu-Glu-Ala-Lys-His-Arg-Glu-Arg-Met-Ser-Gln-Val-Met
Humanin, human AMYD-8-16 Met-Ala-Pro-Arg-Gly-Phe-Ser-Cys-Leu-Leu-Leu-Leu-Thr-Ser-Glu-Ile-Asp-Leu-Pro-Val-Lys-Arg-Arg-Ala
β-Amyloid BRI Precursor277 (89-106) AMYD-8-17 Cys-Gly-Ile-Lys-Tyr-Ile-Lys-Asp-Asp-Val-Ile-Leu-Asn-Glu-Pro-Ser-Ala-Asp
β-Amyloid (17-40) AMYD-8-18 Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
Mca-(Asn670,Leu671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-674)-Dap(DNP) AMYD-8-19 Mca-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Dap(DNP)

Shenzhen Unique-peptide Biotechnology Co.,Ltd Copyright(C)2016, Shenzhen Unique-peptide Biotechnology Co.,Ltd